انگل شناسی

در بخش انگل شناسی آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر از دستگاه زیر استفاده می شود:

  1. میکروسکوپ