اطلاعیه

اطلاعیه

تست Acetyl choline Receptor Ab

  

 

  مراجعین محترم تست Acetyl choline Receptor Ab  فعال شد و به آزمايشگاه مسعود ارسال مي شود.