نمودار کنترل کیفی بیوشیمی

 

   

 

ردیف

نام

آزمایش

سال 1402

  ماه6

ماه7

ماه 8

 

 

1

FBS

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

2

TG

دانلود

دانلود

 دانلود

 

 

3

HDL

دانلود

دانلود

 دانلود

 

 

4

AST

دانلود

دانلود

 دانلود

 

 

5

FE

دانلود

دانلود

 دانلود

 

 

6

LDH 

دانلود

دانلود

 دانلود

 

 

7

Amylase

دانلود دانلود دانلود    
8   T-Bili     
دانلود دانلود دانلود