خط مشی محیط زیست

 

 

خط مشی محیط زیست

آزمایشگاه سپهر در راستاي مسئوليتهای اجتماعي خود و بمنظور ايفاي نقش موثر و مفيد در جهت حفظ محيط زيست و توسعه پايدار با رويكردي به اصل پنجاه قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران كه حفاظت از محيط‌زيست را يك وظيفه ملي مي‌داند، اقدام به استقرار وپياده سازي  نظام مديريت زیست محیطی بر مبناي استاندارد   ISO14001:2015  نموده و ضمن پايبندي به الزامات اين استاندارد تعهدات خويش را به شرح ذيل اعلام مي دارد :

  • تعهد به حفظ وصیانت از محيط زيست با پيشگيري از پيامدهاي نامطلوب زيست ‌محيطي ناشي از فعاليت ها و خدمات آزمایشگاه
  • حرکت در راستای توسعه پایدار با استفاده بهينه از منابع و انرژي
  • شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زیست محیطی، طرحریزی اهداف خرد و کلان و برنامه ریزی براي پيشگيري، کنترل و کاهش جنبه هاي بارز زیست محیطی به سطوح پايين تر و قابل قبول 

     
  • تبعیت از قوانين و مقررات و الزامات زیست محیطی تعیین شده، متناسب با فعاليت ها و خدمات سازمان
  • ارتقاء سطح دانش و آگاهی زيست محیطی کارکنان از طریق آموزش های مستمر و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در سازمان و پیمانکاران با رویکرد بهبود مستمر 

     


در اين راستا آزمایشگاه سپهر با  بازنگري هاي مديريتي، بهبودمستمر اثر بخشي نظام مديريت زيست محيطي، خود را متعهد مي گردد و به همين منظور همكاري و مشاركت كليه كاركنان محترم را در عمل به تعهدات فوق تاكيد مي نمايد پس از خداوند متعال خواستاريم به ما بينشي عنايت فرمايد تا زيبا يي هاي زمين را بشناسيم و در جهت آلودگي و تخريب آن گام بر نداريم .