برنامه آزمایش های اورژانس

برنامه زمانبندی تست های اورژانس پس از ورود به بخش به صورت ذیل می باشد  (جدول زیر توسط مسئول فنی بر اساس شرایط آزمایشگاه و نوع دستگاه ها تعیین شده است):

 

 

زمان چرخه کاری(دقیقه)

نام آزمایش

ردیف

60

Alkaline Phosphatase

1

60

ALT

2

60

Amylase

3

60

B-HCG

4

60

Blood Suger

5

60

BUN, Blood Urea

6

60

Calcium, Total

7

30

Chlorid

8

60

Creatinine

9

30

K

11

60

Lipase

12

60

Magnesium

13

30

Na

14

30بدون گزارش لام-60 با گزارش لام

CBC

15

60

ESR

16

30

Prothrombin Time (PT)

17

30

Activated Partial Thromboplastin Time(APTT)

18

60

Fibrinogen

19

30

Bleeding time

20

60

D-Dimer (or FDP)

21

30

Clotting Time

22

60

G6PD

23

60

Reticulocyte

24

60

Microbiological staining(Gram stain,…)

25

60

Blood smear for Parasite( Malarial, Borrelia…)

26

به محض آماده شدن جواب

Body Fluid culture (CSF,Urine-….)

27

به محض آماده شدن جواب

Blood culture

28

60

CSF ( Glucose, Protein, Lactate)

29

60

Body Fluids (Cell count, pH, Specific Gravity,…)

30

60

ABO &Rh typing

31

30

Lithium

32

60

Direct & Indirect Combs

33

60

CRP

34

60

Urinalysis (Complete)

35

60

B.HCG titre

36

60

Stool Exam(WBC, Occult blood, Parasite)

37

60

Bilirubin (Total, Direct)

38

60

LDH

39

45

CK,Total

40

45

CK MB

41

45

Troponine (I and T)

42

90

Hbs-Ag

43

90

HbsAb

44

60

HCV-Ab

45

120

HIV-Ab

46

60

ProCalcitonin

47

60

B.HCG

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* در این آزمایشگاه مدت زمان جوابدهی موارد اورژانس طبق جدول بالا می باشد که در صورت رضایت بیمار پذیرش انجام می شود .