بیوشیمی

در بخش بیوشیمی آزمایشگاه سپهر تجهیزات زیر به کار گرفته می شوند:

  1. دستگاه اتوآنالیز Olympus
  2. دستگاه اتوآنالیز Hitachi 912
  3. دستگاه الکترولیت آنالیز Convergen
  4. دستگاه الکترولیت آنالیز Audicom
  5. دستگاه Hb A1C(HPLC)  به نام Premier
  6. دستگاه YL9100 HPLC
  7. دستگاه جذب اتمی Spectrophotometer AA500