میکروبیولوژی

محدوده بحرانی (Critical values)تستهای میکروبیولوژی درآزمایشگاه سپهر

High

Low

واحد

Test name

Positive*

*

*

Blood/C

*باکتری هایی که حدالقل به سه انتی بیوتیک از سه کلاس مختلف مقاوم باشند.

*

*

MDR(multi drug resistant )

 

*باکتری هایی که تنها به یک یا دو  انتی بیوتیک از کلاس های مختلف حساسی باشند

*

*

XDR(Exteisively drug resistant)

 

*باکتری هایی که به تمامی انتی بیوتیکهای مورد ازمایش مقاوم باشند.

*

*

PDR(pan drug resistant)

 

Positive*

*

*

CSF (اسمیر مایع مغزی نخاعی)

Positive*

*

*

اسمیر مایعات استریل بدن شامل: جنب، آسیت، مفصل، زجاجیه، پریکارد و ...

Positive*

*

*

اسمیر اسید فست در نمونه های تنفسی

نتیجه مثبت برای شیگلا

*

*

کشت مدفوع برای افراد کمتر از 12 سال

نتیجه مثبت برای شیگلا دیسانتریه ، سالمونلا تایفی و سالمونلا های غیر تایفی

*

*

کشت مدفوع ( برای تمام گروه های سنی)

Positive*

*

*

نیسریا مننژیتیدیس در نمونه های کشت مایع مغزی نخاعی، خون، مایع مفصل و پتشی

Positive*

*

*

استرپتوکوکوس آگالاکتیه در نمونه های کشت ادرار، تناسلی و رکتوم در زنان باردار( هفته 35-37 بارداری)

 

 

Positive*

*

*

کشت ارگانسیم هایی با مقاومت میکروبی مانند MRSA, MRS, CRE, VRSA, VISA, VRE, پنوموکک مقاوم به پنی سیلین و مقاومت باکتری های گرم منفی به کلیستین و هر گونه مقاومت غیر منتظره

 

Positive*

 

 

*

*

اسمیر نمونه های کشت خون، مایع مغزی نخاعی، مایعات بدن یا نمونه های بیوپسی بافت

 

Positive*

*

*

نمونه های کشت خون، مایع مغزی نخاعی، مایعات بدن یا نمونه های بیوپسی بافت

Positive*

*

*

اسمیر تروفوزوئیت انتامبا هیستولیتیکا در مدفوع خونی