آشنایی با مسئولین آزمایشگاه

  دکتر فاطمه باقری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مشخصات فردی

  نام و نام خانوادگی : فاطمه باقری

  شغل :پاتولوژیست مرکزی پزشکی قانونی استان کرمان

  آدرس محل كار :

  تلفن محل كار :

  پست الکترونیک : fatemebagheri.pz1389@gmail.com

  سوابق تحصیلی

        پزشکی عمومی MD از دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  

        تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی ) از دانشگاه علوم پزشکی کرمان  

     دارای رتبه ی برتر برد تخصصی

 

  سوابق آموزشی

  مقالات و کتاب ها

   بیش از 10 مقاله فارسی و انگلیسی