دستورالعمل تست GCT,GTT

دستورالعمل تست GTT و GCT:

* در ابتدا قند ناشتا بیمار با دستگاه گلوکومتر چک شده در صورتیکه نرمال بود جهت انجام تستها نمونه گیری انجام می شود.

  1. جهت تست GCT ابتدا قند ناشتا گرفته شده سپس طبق دستور پزشک پودر گلوکز را آماده و بیمارمی دهیم و پس از یکساعت مجددا نمونه خون بیمار گرفته می شود.
  2. جهت تست GTT ابتدا از بیمار قند خون ناشتا گرفته می شود و سپس طبق دستور پزشک در صورتی 75 گرم باشدپس از  1 و 2 ساعت و در صورتی 100 گرم باشد پس از 1 و 2 و 3  ساعت از زمان مصرف شربت، قند خون  گرفته می شود.

نکته:پودر تهیه شده در زمان 5 دقیقه نوشیده شودو تا اتمام نمونه گیری از مصرف مواد غذایی استعمال دخانیات و ورزش خودداری شود .نوشیدن کمی آب بلامانع است.

چنانچه شربت گلوکز خورده شده را استفراغ کردید حتما به مسئول پذیرش اطلاع دهید.