دستورالعمل تست GCT,GTT

دستورالعمل تست GTT و GCT:

* در ابتدا قند ناشتا بیمار با دستگاه گلوکومتر چک شده در صورتیکه نرمال بود جهت انجام تستها نمونه گیری انجام می شود.

1-جهت تست GCT ابتدا قند ناشتا گرفته شده سپس طبق دستور پزشک پودر گلوکز را آماده و بیمارمی دهیم و پس از یکساعت مجددا نمونه خون بیمار گرفته می شود.

2-جهت تست GTT ابتدا از بیمار قند خون بیمار گرفته می شود و سپس طبق دستور پزشک در صورتی 75 گرم باشدپس از  1 و 2 ساعت و در صورتی 100 گرم باشد پس از 1 و 2 و 3  ساعت از زمان مصرف شربت، قند خون  گرفته می شود.

نکته:پودر تهیه شده در زمان 5 دقیقه نوشیده شودو تا اتمام نمونه گیری از مصرف مواد غذایی استعمال دخانیات و ورزش خودداری شود .نوشیدن کمی آب بلامانع است.

چنانچه شربت گلوکز خورده شده را استفراغ کردید حتما به مسئول پذیرش اطلاع دهید.