مراجعین

1 - فضای عمومی پذیرش :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2- برخورد کارکنان آزمایشگاه در زمان پذیرش :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
3 - نحوه توضیح جهت امادگی قبل از آزمایش :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4 - زمان معطلی در زمان پذیرش :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
5 -فضای عمومی نمونه گیری :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
6 - برخورد کارکنان آزمایشگاه در زمان نمونه گیری :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
7 - زمان معطلی از پذیرش تا نمونه گیری :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
8 - مهارت و دقت عمل پرسنل نمونه گیری :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
9 - مهارت و دقت عمل پرسنل نمونه گیری نوزاد (اگر نمونه گیری نوزاد دارید) :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
10 -برخورد کارکنان آزمایشگاه در زمان جوابدهی :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
11 - زمان جوابدهی (شنبه تا چهارشنبه از 16:30 الی19:30 و پنج شنبه ها از 16:30 الی 17:30 ) :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
12 - آماده بودن جواب و عدم معطلی :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
13 - سطح بهداشت سالن و دستشویی :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
14 - ساعت کار آزمایشگاه (صبح 6 الی 12 و عصر 14:30 الی 20 ) :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
15 - اطلاع رسانی به موقع :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
16 - حضور فرد مسئول یا پاسخگو به سوالات :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
17 - نحوه آشنایی شما با آزمایشگاه :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
18 - بطور کلی از کیفیت خدمات آزمایشگاه راضی هستید ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف