دستور العمل تست قارچ

دستورالعمل تست قارچ

  1. بیمار نباید سه روز قبل از انجام آزمایش محل نمونه گیری را شستشو دهد.
  2. بیمار نباید سه روز قبل از انجام آزمایش از هیچگونه پماد و کرم استفاده کند.