بیوشیمی

محدوده بحرانی (Critical values)تستهای بیوشیمی در آزمایشگاه سپهر

High

Low

واحد

Test name

6.8*

1.7

g/dl

Albumin(children)

318*

None*

g/dLµ

Ammonia

 

>15.0

None

mg/dl

Bilirubin Total(Newborn)

14

6.6*

mg/dl

Calcium(total)

12.7

6.5*

mg/dl

Calcium(children)

120

80

mmol/L

Chloride

5

None

mg/dl

Creatinine(adult)

3.8

None

mg/dl

Creatinine(children)

1000*

None

U/L

CK

500*

40*

mg/dl

Glucose

445*

46*

mg/dl

Glucose(children)

325*

30*

mg/dl

Glucose (Newborn)

200

40*

mg/dl

CSF Glucose(adult)

None

31*

mg/dl

CSF Glucose(children)

45

None

mg/dl

Lactate plasma

36.9

None

mg/dl

Lactate plasma(children)

700*

None

u/l

Lipase

4.9

1.0*

mg/dl

Magnesium

9.0

1.0

mg/dl

Phosphate

6.2*

2.8*

mmol/L

Potassium

7.8*

2.8*

mmol/L

Potassium(Newborn)

9.5

3.4*

g/dl

Protein(children)

188*

None

mg/dl

CSF Protein(children)

160

120*

mmol/L

Sodium

1000*

none

U/L

LDH

214

None

mg/dl

Urea

 

117*

None

mg/dl

Urea (children)

 

13

None

mg/dl

Uric Acid

12

None

mg/dl

Uric Acid(children)

70*

None

g/dlµ

Lead

 

40*

None

g/dlµ

Lead(children)

 

3.4*

None

mg/dl

Phenylalanine DBS