دستورالعمل نمونه گیری ترشحات مجرا

دستورالعمل نمونه گیری ترشحات مجرا

 

1-نمونه بهتر است صبح وقبل ازتخلیه ادرار انجام شود.

2-سه روز قبل از انجام از مصرف آنتی بیوتیک خودداری شود.

3-در صورت کم بودن ترشحات وعدم رشد باکتری با نظر مسئول فنی تکرار میشود.