دستورالعمل نمونه گیری ترشحات مجرا

دستورالعمل نمونه گیری ترشحات مجرا

 

  1. نمونه بهتر است صبح وقبل ازتخلیه ادرار انجام شود.
  2. سه روز قبل از انجام از مصرف آنتی بیوتیک خودداری شود.
  3. در صورت کم بودن ترشحات وعدم رشد باکتری با نظر مسئول فنی تکرار میشود.