پزشکان

1 - میزان همخوانی نتایج آزمایشگاه , با علائم بالینی بیمار خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2 - تنوع و تعداد آزمایشهایی که آزمایشگاه سپهر انجام می دهد را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
3 - نحوه پاسخگویی مسئول فنی و یا سوپروایزر آزمایشگاه سپهر را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4 - پاسخگویی آزمایشگاه سپهر در ارتباط با بیماران اورژانس خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
5 - فرم گزارش و نحوه ی تایپ جواب بیماران را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
6 - سرعت جوابدهی آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
7 - خدمات تشخیصی آزمایشکاه تا چه حدودی مطابق با نیاز های شما می باشد؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف