آزمایشگاه های همکار

1 - آیا برنامه ریزی انجام آزمایشها زمانبندی متوسطی دارا وطبق برنامه اجرا میشود؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2 - عملکرد آزمایشکاه را در خصوص اطلاع رسانی درمورد کم بودن مقدار نمونه و عدم پذیرش نمونه چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
آیا درصورت بروز مشکل امکان ارتباط سریع با مسئولین آزمایشگاه سپهر می باشد؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
3 - نحوه اطلاع رسانی تغییر تاریخ و رنج نرمال را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4 - نحوه تدوین وتهیه صورت حساب را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
5 - نحوه گزارش آزمایشهای اورژانس را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
7 - سرعت انجام خدمات آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف