معرفی آزمایشگاه

 

مسئول فنی: آقای دکتر هوشنگ قاضی زاده احسائی

نماینده مدیریت کیفیت : خانم نفیسه کیانفر

سوپروایزر: آقای مرتضی صالحی

مسئول ایمنی : خانم مارال جهانشاهی

مسئول آموزش: خانم اعظم حسن زاده

مسئول تدارکات و انبار: آقای جهانگیر سالاری و خانم اعظم رزمی