میکروب شناسی و تجزیه ادرار

در بخش میکروب شناسی و تجزیه ادرار آزمایشگاه سپهر تجهیزات زیر به کار گرفته می شوند:

  1. دستگاه آنالیز ادرار PKL 360
  2. دستگاه آنالیز ادرار PKL 330
  3. دستگاه کشت ادرار HB&L
  4. دستگاه اتوماتیک تعین نوع باکتری و آنتی بیوگرام VITEK
  5. دستگاه اتوماتیک کشت خون BACTECT
  6. میکروسکوپ بی فاز یک
  7. سانتریفیوژ
  8. رفرکتومتر