میکروب شناسی و تجزیه ادرار وانگل شناسی

 

 

میکروب شناسی و تجزیه سنگ ادرار و انگل شناسی

 

در بخش میکروب شناسی و تجزیه ادرار و انگل شناسی آزمایشگاه سپهر تجهیزات زیر به کار گرفته می شوند:

  1. دستگاه آنالیز ادرار PKL 360
  2. دستگاه آنالیز ادرار PKL 330
  3. دستگاه کشت ادرار HB&L
  4. دستگاه اتوماتیک تعین نوع باکتری و آنتی بیوگرام VITEK
  5. دستگاه اتوماتیک کشت خون BACTECT
  6. دستگاه کشت اتوماتیک مایعات Auto Microbial ID/AST System
  7. میکروسکوپ بی فاز یک
  8. سانتریفیوژ
  9. رفرکتومتر