مولکولی

 

 

 

 

مولکولی

 

در بخش مولکولی آزمایشگاه سپهر تجهیزات زیر به کار گرفته می شوند:

  1. دستگاه QPCR به نام Mic
  2. دستگاه PCR  به نام Primus
  3. دستگاه Extract به نام Magcore