تفسیر نتایج سرولوژیکی آزمایش SARS-COV- 2

  پیرو بررسی های به عمل آمده بر روی سرم افراد مبتلا و سالم با در نظر گرفتن حساسیت (sensitivity )و ویژگی (specificity) کیت اندازه گیری نیمه کمی IgG ضد SARS-COV-2  مرز تشخیصی10AU/ML  جهت تفسیر نتایج بدست آمده تعیین گردید. بر این اساس نمونه های سرمی در سه گروه به شرح ذیل دسته بندی شدند.

 

                      تفسیر نتایج                    مقدار IgG نمونه

                        منفی                         کمتر از AU/ML 5

                       مشکوک                       بین AU/ML 5-10

                         مثبت                         بیشتر از 10 AU/ML

افرادی که نمونه های سرمی انها منفی ارزیابی شوند یا فاقد آنتی بادی های IgG ضد SARS-COV-2 هستند ویا مقدار این آنتی بادی ها کمتر از سطحی است که مثبت ارزیابی گردد.

در صورت اخذ نتیجه منفی تست سرولوژی توصیه می گردد نتایج با لحاظ فاصله زمانی بین شروع علائم بالینی تا نمونه گیری خون و نیز نتایج بدست امده از دیگر تست های مرتبط از جمله روش های تشخیص مولکولی تفسیر گردد.همچنین با توجه به تاخیر پاسخ ایمنی  نسبت به زمان ابتلای بیماری توصیه می گردد آزمایش  به فاصله یک تا دو هفته تکرار گردد. در افرادی با علایم بالینی و یا در تماس با بیماران مبتلا به COVID-19 نتایج منفی نمی تواند به طور قطعی وجود بیماری را رد نماید .

 

در خصوص افرادی که نتیجه سرولوژیکی آنها مشکوک باشد اندازه گیری مجدد آنتی بادی  این افراد به فاصله چند روز توصیه می گردد و در صورت تایید جواب مشکوک بررسی ابتلا به COVID-19  باید با روش های دیگر انجام شود.

نتیجه سرولوژیکی مثبت  نشان دهنده ابتلا به بیماری COVID-19  است. هر چند نتیجه مثبت تمایزی بین عفونت حاد حاضر و موارد بهبود یافته قائل نیست و نتیجه مثبت ضرورتا به معنای وجود بیماری COVID-19  فعال نمی باشد. 

با توجه به نتایج حاصل از بررسی اختصاصیت کیت با تعداد بالای نمونه های سرمی  قبل از پاندمی (۹۸/۴٪) احتمال  تداخل با دیگر  بتاکروناویروس ها از جمله  OC43 و229E وNL63 و HKU1 بسیار اندک است . با این حال ضروری است تفسیر نتایج سرولوژیکی مثبت با یافته های بالینی  انطباق داده شود .

از آنجاییکه افراد حامل ویروس در سیر عفونت و بیماری می توانند هم پاسخ آنتی بادی مثبت و هم منفی داشته باشند ، نتایج بدست آمده  نباید به تنهایی برای تشخیص بیماری، رد عفونت  SARS-COV- 2  و یا اعلام وضعیت عفونت (Infectious status )  مورد استفاده قرار گیرد .