انعقادی

در بخش انعقادی آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر تجهیز زیر به کار گرفته می شود:

  1. دستگاه تمام اتوماتیک Satellite