هماتولوژی

در بخش هماتولوژی آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر تجهیزات زیر به کار گرفته می شوند:

  1. Sysmex Xn1000
  2. Orphee Mythic 22Al
  3. دستگاه سدیمان 20 کاناله LENA
  4. دستگاه سدیمان Alcor ISED
  5. شیکر خورشیدی