خط مشی کیفیت

 

خط مشي كيفيت آزمایشگاه

رسالت :

این آزمایشگاه، آزمایشگاهی است تخصصی که خدمات تشخیصی خود را با محوریت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات، بهبود ایمنی و با رویکرد توجه به محیط زیست به بهترین شیوه علمی ممکن به تمامی اقشار جامعه تحت پوشش، ارائه می نماید.

 

چشم انداز :

تبدیل شدن به آزمایشگاهی تخصصی، خوشنام و با سطح پذیرش بیشترین بیمار در حوزه جغرافیایی مربوطه

 

ارزش ها :

1- اخلاق مداری، پاسخگویی و شفافیت

2-  ارزش افزایی برای مشتریان

3- ایجاد مشارکت های اثربخش

4- پایبندی به مسوولیت های اجتماعی

5- تاب آوری و کسب نتایج پایدار

6- توسعه قابلیت های درون سازمانی

7- چابکی نظام ها و فرایندهای سازمانی

8- رهبری دوراندیش و الهام بخش

9- موفقیت از طریق سرمایه های انسانی

10- یادگیری، بهبود و نوآوری

 

اهداف استراتژیک :

1- بهبود مستمر کیفیت خدمات قابل ارائه

2- بهبود ایمنی بیماران، مراجعین و کارکنان

3- ارتقاء رضایت مندی تمامی ذینفعان

4- توانمند سازی و آموزش مستمر نیروی انسانی

5- حفظ و سالم سازی محیط زیست

6- مدیریت منابع مالی و درآمدی

7- توسعه مدیریت نگهداشت فضای فیزیکی، امنیتی و تجهیزاتی

 

استانداردهای جاری و مورد نظر:

1- الزامات ملی آزمایشگاه مرجع سلامت

2- IMS (ISO 9001  ،  ISO 14001  ،  ISO 45001  )

3- ISO 10002

4- INSO-ISO 15189

 

تعهدات: مدیریت و کارکنان این آزمایشگاه خود را متعهد، ملزم و مکلف به عملکرد حرفه ای صحیح، آزمایش هایی که مناسب با کاربردهای درنظر گرفته شده، مطابق با الزامات این استاندارد و بهبود مداوم کیفیت خدمات آزمایشگاهی می دانند. این بیانیه توسط ریاست آزمایشگاه انتشار یافته و چارچوب سیستم مدیریت آزمایشگاه را در بردارد و به صورت منظم مورد بازنگری قرار می گیرد.