دستورالعمل جمع آوری نمونه خلط

 

دستورالعمل جمع آوری نمونه خلط

  1. در حالت ناشتایی دهان خود را با سرم فیزیولوژی شستشو دهید تا باقی مانده غذایی در دهان شما نباشد.
  2. جهت افزایش خلط , بیمار باید نفس عمیق کشیده و آنرا لحظه ای نگه داشته , سپس با سرفه ای شدید خلط خود را خارج سازد.
  3. هنگام سرفه کردن باید دهان بسته, بزاق و ترشحات بینی نباید همراه خلط جمع آوری شود .نمونه خلط باید عاری از ذرات غذا و یا باقیمانده آن و یا سایر مواد خارجی باشد.
  4. نمونه را پس از جمع آوری در یخچال قرار دهید و در کمتر از یک ساعت به آزمایشگاه تحویل دهید.