گاز های خونی

در بخش گاز های خونی آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر از دستگاه زیر استفاده می شود:

  1. دستگاه گاز های خونی GEMPremier3000