گاز های خونی

 

 

گازهای خونی

 

دستگاه گاز خونی : GEMPremier3000

همان طور که می دانید ABG   مختصر شده Arterial blood gas   به معنی گاز های خون شریانی است. برای اندازه گیری گاز ها در خون ، دستگاه مخصوصی به همین نام وجود دارد. گاز های خونی شامل دی اکسید کربن، اکسیژن، بیکربنات و گاهی PH خواهند بود. دستگاهی که برای اندازه گیری اکسیژن، دی اکسید کربن و اسیدیته استفاده می شود کاملا خودکار است. جمع آوری نمونه مناسب و جابه جایی مناسب آن برای اندازه گیری گاز ها بسیار مهم است که اهمیت و نقش آن را در ادامه بحث می کنیم. نمونه گرفته شده برای این تست  می تواند نمونه شریانی و یا سیاه رگی و یا حتی مویرگی باشد. مقادیر گاز های خونی به اتمسفر بسیار حساس هستند و باید سعی شود تا خون گیری در شرایط بی هوازی انجام گیرد که این شرایط ایده آل است.

مانند بسیاری از تست های دیگر آزمایشگاهی باید اندازه گیری گاز های خونی در عرض نیم ساعت انجام گیرد.