خط مشی ایمنی

 

خط مشی ایمنی

آزمایشگاه سپهر در راستای ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کارکنان و پیشگیری از بروز انواع حوادث و بیماریهای ناشی از کار مصمم است فرآیندهای بدون حادثه را سرلوحه کار خود قرار دهد و با استقرار، اجرا و نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس ISO 45001:2018 بعنوان الگو عمل نموده و با انجام کنترل های الزام و نظارت سیستماتیک بر عملیاتها و فرآیندها در این راستا حرکت کند.


جهت تحقق این نظام دستیابی به اهداف ذیل ضروری است:
ایمنی کارکنان،بیماران و مراجعین به آزمایشگاه در تعهدات کلان  مدیریت ارشد می باشد .
به منظور حفظ و توسعه ایمنی مدیریت ارشد آزمایشگاه فردی را به عنوان مسئول ایمنی جهت طرحریزی و نگهداشت سیستم ایمنی مسئول نموده است .
مدیریت ارشد آزمایشگاه نسبت به تامین ملزومات مرتبط با فرآیندهای ایمنی و بهداشت حرفه ای خود را متعهد می داند
تمامی پرسنل آزمایشگاه در همه سطوح با توجه به ریسک های کاری مرتبط ، از  آموزش های ایمنی و مهارت های لازم برخوردار هستند .
رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای جز وظایف و مسئولیت های اصلی همه کارکنان بوده و در قرارداد آنان لحاظ گردیده است

این خط مشی توسط مدیریت ارشد آزمایشگاه تدوین و نشر گردیده است و توسط مسئول ایمنی مورد اجرا و نگهداشت قرار می گیرد و به صورت منظم بازنگری می گردد.