الکتروفرز

در بخش الکتروفرز آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر تجهیزات زیر به کار گرفته می شوند:

  1. دستگاه الکتروفرز Mini cap Sebia
  2. دستگاه الکتروفرز Helena V8
  3. دستگاه الکتروفرز Ultra2 HPLC