ایمونولوژی و سرولوژی

 

 

ایمونولوژی و سرولوژی

 

در بخش ایمونولوژی و سرولوژی آزمایشگاه سپهر تجهیزات زیر به کار گرفته می شوند:

  1.  دستگاه الیزا Euroimmun Analyzer
  2. میکروسکوپ فلوروسنت