ایمونولوژی و سرولوژی

در بخش ایمونولوژی و سرولوژی آزمایشگاه سپهر تجهیزات زیر به کار گرفته می شوند:

  1. دستگاه Alegria
  2.  دستگاه الیزا Euroimmun Analyzer
  3. میکروسکوپ فلوروسنت