اسپرموگرام

در بخش اسپرموگرام آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر از روش زیر برای انجام آزمایش استفاده می گردد:

  • سیستم اسپرموگرام بر اساس CASA ((Computer-Aided Sperm Analysis