هورمون شناسی

در بخش هورمون آزمایشگاه سپهر تجهیزات زیر به کار گرفته می شوند:

  1. دستگاه Architect Abbott i2000
  2. دستگاه Mini Vidas
  3. دستگاه الیزا Euroimmun Analyzer