غربالگری قبل از تولد

 

 

غربالگری قبل از تولد

 

در بخش غربالگری قبل از تولد آزمایشگاه سپهر تجهیزات زیر به کار گرفته می شوند:

  1. دستگاه DELFAX press
  2. دستگاه الیزا Euroimmun Analyzer
  3. دستگاه Architect Abbott i2000