آزمايشگاه تشخيص طبی سپهر

آخرین اخبار

  • راه اندازی دستگاه BD BACTEC FX40

    راه اندازی دستگاه BD BACTEC FX40

  • mpo تغییر مرجع بیولوژیک

    mpo تغییر مرجع بیولوژیک

  • حداقل نمونه تست هموگلوبین الکتروفرز

    حداقل نمونه تست هموگلوبین الکتروفرز