آزمايشگاه پاتوبیولوژی سپهر

بخش های آزمایشگاه

آخرین اخبار

 • اطلاعیه تست Troponin I

  اطلاعیه تست Troponin I

 • اطلاعیه تست CL ، Calcium ionized ، Lactate

  اطلاعیه تست CL ، Calcium ionized ، Lactate

 • اطلاعیه تست PPD

  اطلاعیه تست PPD

 • اطلاعیه تست TOXIN A.B

  اطلاعیه تست TOXIN A.B

 • اطلاعیه تست Erythropoietin

  اطلاعیه تست Erythropoietin

 • اطلاعیه تست Acetyl choline Receptor Ab

  اطلاعیه تست Acetyl choline Receptor Ab

 • اطلاعیه تست VBG

  اطلاعیه تست VBG

 • اطلاعیه تست Toxoplasma Antibody ( IgG )

  اطلاعیه تست Toxoplasma Antibody ( IgG )

 • اطلاعیه تست CH50

  اطلاعیه تست CH50

 • اطلاعیه تست HDV Ab

  اطلاعیه تست HDV Ab

 • اطلاعیه تست Gastrin

  اطلاعیه تست Gastrin

 • اطلاعیه تست Anti MOG*

  اطلاعیه تست Anti MOG*

 • اطلاعیه تست Estradiol

  اطلاعیه تست Estradiol

 • اطلاعیه تست VZV(IgG)

  اطلاعیه تست VZV(IgG)

 • اطلاعیه تست Anti Smith ab

  اطلاعیه تست Anti Smith ab

 • اطلاعیه تست Serotonin

  اطلاعیه تست Serotonin

 • انجام تست های جدید

  انجام تست های جدید

 • اطلاعیه

  اطلاعیه

 • اطلاعیه تست Urine Protein Electrophoresis

  اطلاعیه تست Urine Protein Electrophoresis

 • اطلاعیه تست Sweat (CL)

  اطلاعیه تست Sweat (CL)

 • اطلاعیه تست Anti LA

  اطلاعیه تست Anti LA

 • اطلاعیه تست VBG

  اطلاعیه تست VBG

 • اطلاعیه تست Normetanephrine

  اطلاعیه تست Normetanephrine

 • اطلاعیه تست Metanephrine Urine

  اطلاعیه تست Metanephrine Urine

 • اطلاعیه تست Erythropoietin

  اطلاعیه تست Erythropoietin

 • اطلاعیه تست PPD

  اطلاعیه تست PPD

 • اطلاعیه تست Anti Musk Ab

  اطلاعیه تست Anti Musk Ab

 • اطلاعیه تست Anti GAD Ab

  اطلاعیه تست Anti GAD Ab

 • اطلاعیه تست Elastase (stool)

  اطلاعیه تست Elastase (stool)

 • اطلاعیه تست Islet cell Ab

  اطلاعیه تست Islet cell Ab

 • اطلاعیه تست B2 MIcroglobulin

  اطلاعیه تست B2 MIcroglobulin

 • اطلاعیه تست VWF

  اطلاعیه تست VWF

 • اطلاعیه تست Anti RO

  اطلاعیه تست Anti RO

 • مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش

  مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش

 • اطلاعیه تست Anti Phospholipid(G)

  اطلاعیه تست Anti Phospholipid(G)

 • اطلاعیه تست C1 Inhibitor

  اطلاعیه تست C1 Inhibitor

 • اطلاعیه تست Anti SM Ab

  اطلاعیه تست Anti SM Ab

 • اطلاعیه تست Inhibin.B

  اطلاعیه تست Inhibin.B

 • اطلاعیه تست IGF1

  اطلاعیه تست IGF1

 • اطلاعیه تست Gastrin

  اطلاعیه تست Gastrin

 • اطلاعیه تست B2 MIcroglobulin

  اطلاعیه تست B2 MIcroglobulin

 • اطلاعیه تست l ( Chloride )

  اطلاعیه تست l ( Chloride )

 • اطلاعیه تست Free lambda

  اطلاعیه تست Free lambda

 • اطلاعیه تست Anti-JO1, ANTI RNP

  اطلاعیه تست Anti-JO1, ANTI RNP

 • اطلاعیه تست HIV , HCV

  اطلاعیه تست HIV , HCV

 • اطلاعیه تست Anti-Gliadin(A)*

  اطلاعیه تست Anti-Gliadin(A)*

 • اطلاعیه تست C1q

  اطلاعیه تست C1q

 • اطلاعیه تست Pro.BNP

  اطلاعیه تست Pro.BNP

 • اطلاعیه تست DHT

  اطلاعیه تست DHT

 • اطلاعیه تست Progesterone

  اطلاعیه تست Progesterone

 • اطلاعیه تست Anti RNP

  اطلاعیه تست Anti RNP

 • اطلاعیه تست VZV(IgG)

  اطلاعیه تست VZV(IgG)

 • اطلاعیه تست Metanephrine Urine

  اطلاعیه تست Metanephrine Urine

 • اطلاعیه تست Tacrolimus

  اطلاعیه تست Tacrolimus

 • اطلاعیه

  اطلاعیه

 • اطلاعیه تست IGFBP3

  اطلاعیه تست IGFBP3

 • اطلاعیه تست IGF1

  اطلاعیه تست IGF1

 • اطلاعیه تست های فعال

  اطلاعیه تست های فعال

 • علت کبودی دست بعد از خونگیری چیست؟

  علت کبودی دست بعد از خونگیری چیست؟

 • اطلاعیه تست HDV Ab

  اطلاعیه تست HDV Ab

 • اطلاعیه تست Mono Test

  اطلاعیه تست Mono Test

 • اطلاعیه تست Anti MOG*

  اطلاعیه تست Anti MOG*

 • اطلاعیه تست HBc Ab(IgM)

  اطلاعیه تست HBc Ab(IgM)

 • اطلاعیه تست listeria IgM .g+ scl70

  اطلاعیه تست listeria IgM .g+ scl70

 • اطلاعیه تست Anti SCL 70 Ab

  اطلاعیه تست Anti SCL 70 Ab

 • اطلاعیه تست Acetyl choline Receptor Ab

  اطلاعیه تست Acetyl choline Receptor Ab

 • اطلاعیه تست ASCA-IgG

  اطلاعیه تست ASCA-IgG

 • اطلاعیه تست HAV M

  اطلاعیه تست HAV M

 • اطلاعیه تست B2 MIcroglobulin

  اطلاعیه تست B2 MIcroglobulin

 • اطلاعیه تست HCV

  اطلاعیه تست HCV

 • اطلاعیه Vit B 12

  اطلاعیه Vit B 12

 • اطلاعیه آزمایش Covid AB

  اطلاعیه آزمایش Covid AB

 • اطلاعیه آزمایش CEA

  اطلاعیه آزمایش CEA

 • اطلاعیه

  اطلاعیه

 • اطلاعیه

  اطلاعیه

 • اطلاعیه

  اطلاعیه

 • اطلاعیه

  اطلاعیه

 • اطلاعیه

  اطلاعیه

 • اطلاعیه

  اطلاعیه

 • آزمایش جدید

  آزمایش جدید

 • تست RubelaG

  تست RubelaG

 • عدم پذیرش برخی آزمایش ها

  عدم پذیرش برخی آزمایش ها

 • تفسیر نتایج آزمایش SARS-COV-2

  تفسیر نتایج آزمایش SARS-COV-2

 • رنج نرمال ProCalcitonin

  رنج نرمال ProCalcitonin

 • آزمایش جدید

  آزمایش جدید

 • راه اندازی دستگاه BD BACTEC FX40

  راه اندازی دستگاه BD BACTEC FX40

 • mpo تغییر مرجع بیولوژیک

  mpo تغییر مرجع بیولوژیک

 • حداقل نمونه تست هموگلوبین الکتروفرز

  حداقل نمونه تست هموگلوبین الکتروفرز