سیاست محرمانگی اطلاعات بیماران

 

بیماران و مراجعین محترم آزمایشگاه سپهر از آنجا که براساس الزامات مدیریتی ، آزمایشگاه موظف به حفظ محرمانه بودن اطلاعات شما می باشد

لذا:

1-     جواب آزمایش صرفا بعد از ارائه قبض آزمایش تحویل می گردد .

2-    از اعلام نتایج آزمایش بصورت تلفنی معذور می باشیم

3-    تنها بیمار از طریق کدی که در اختیار ایشان قرار می گیرد می تواند نتایج خود را درسایت آزمایشگاه ببیند .

4-    بجز در مواردی که قانون وزارت بهداشت و  درمان به جهت اطلاع و پیشگیری از برخی بیماری های مسری الزام کرده که نتایج در اختیار آن مرجع قرار می گیرد در سایر موارد اطلاعات بیمار در اختیار هیچ نهادی قرار نمی گیرد.

5-    تمامی کارکنان آزمایشگاه متعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و رعایت اصول اخلاقی می باشند.