مدیریت کیفیت

 

 

 

مدیریت کیفیت

 

مسئولیت نظارت، کنترل کیفی داخلی آزمایشگاه و ارائه گزارش به مسئول فنی برعهده نماینده مدیریت کیفیت می باشد.