جدا سازی

 

 

 

جداسازی

 

کار این بخش جداسازی و سرم گیری نمونه ها ، نگهداری ، تقسیم نمونه ها و انتقال به بخش های فنی می باشد . این بخش از سانتریفیوژ یخچالدار جهت سرم گیری در دمای پایین برای تست هایی که نیازمند جداسازی سرم در دمای پایین می باشند بهره می برد.