افتخارات

دارنده گواهینامه لوح کیفیت از آزمایشگاه مرجع سلامت

گواهینامه بین المللی ) ISO 10002: 2014سیستم مدیریت کیفیت)

گواهینامه بین المللی  QMS ISO9001: 2015 (سیستم مدیریت رضایتمندی مشتری)

گواهینامه بین المللی  OHSMS ISO 45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی)

گواهینامه بین المللی EMS ISO 14001:2015 (سیستم مدیریت محیط زیست)