دستورالعمل تست اسکاچ جهت شناسائی کرمک

 

دستورالعمل تست اسکاچ (نواری) جهت شناسائی کرمک

  1. نمونه برداری بایستی صبحگاه قبل از دفع مدفوع بچه و قبل از حمام رفتن و نظافت بچه صورت گیرد.
  2. یک قطعه نوار چسب اسکاچ (اندازه نوار چسب حدود 5 سانتی متر ) در محل دفع مدفوع بچسبانید.
  3. بعد از حدود 10دقیقه چسب را جدا کرده و روی یک لام شیشه ای که در اختیار شما قرار گرفته چسبانده و به آزمایشگاه انتقال دهید.