نمودار کنترل کیفی هورمون

 

                   

 

ردیف

نام

آزمایش

سال 1402

  ماه6

 

 

 

 

1

PSA

دانلود

 

 

 

 

2

BETA

دانلود

 

 

 

 

3

LH

دانلود

 

 

 

 

4

T4

دانلود

 

 

 

 

5

TSH

دانلود