سرولوژی

محدوده بحرانی (Critical values)تستهای سرولوژی درآزمایشگاهسپهر

High

Low

واحد

Test name

1/160

*

Titer

Wright

positive

*

*

Indirect coombs

positive

*

*

Widal