اطلاعیه تست Anti GAD Ab

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست Anti GAD Ab فعال شد و به آزمایشگاه پیوند ارسال می شود.