اطلاعیه تست Anti RNP

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست Anti RNP فعال شد و به آزمایشگاه نور ارسال می گردد.