اطلاعیه

اطلاعیه

عدم پذیرش آزمایشهای HDV Abو5HIAA

 

 

مراجعین محترم ، به آگاهی می‌رساند تا آگهی پس از این به علت نبود کیت، آزمایش های زیر‌ پذیرش نمی‌شود :

HDV Ab

5HIAA