اطلاعیه تست listeria IgM .g+ scl70

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست listeria IgM .g+ scl70  تا اطلاع ثانوی غیر فعال می باشد.