اطلاعیه تست Erythropoietin

 

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست Erythropoietin فعال و به آزمایشگاه مسعود ارسال می گردد.