اطلاعیه تست C1q

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست C1q فعال شد و به آزمایشگاه نور ارسال می گردد.