مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش


 مراجعین محترم، برای انجام آزمایش به همراه داشتن کارت شناسایی الزامی می باشد.

برای انجام آزمایش سلامت جنین، ارائه کپی جواب آخرین سونوگرافی الزامی است.