اطلاعیه تست Anti Phospholipid(G)


 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست Anti Phospholipid(G) از تاريخ 12/11 به ازمايشگاه پيوند ارسال مي شود.