اطلاعیه تست Mono Test

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست Mono Test فعال شد و بصورت روزانه انجام می شود.