راه اندازی دستگاه BD BACTEC FX40

راه اندازی دستگاهBD BACTEC FX40

این سیستم با بهره گیری از تکنیک فلورسانس و رزین با دقت یک میکرو ارگانیسم در میلی لیتر در زمان بسیار کوتاه ازسه ساعت تا3 روز جواب مثبت رشد را به ما اعلام می کند. 85 درصد نمونه های مثبت در 24 ساعت اولیه مشخص می شود و در پایان 5 روز با اطمینان از عدم حضور میکروارگانیسم فعال پاسخ منفی گزارش می گردد.