اطلاعیه تست Gastrin

مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست Gastrin فعال شد و به آزمایشگاه پیوند ارسال می گردد.