اطلاعیه تست HDV Ab

 

 مراجعین محترم به آگاهی می رساند،تست  HDV Ab فعال می باشد و به آزمایشگاه نور ارسال

می گردد.